ןמוא תורגסמו תודחוימ לזרב תודובע
 

יסדנהו ילכירדא ןונכתב
 

םוינימולא תודובע בולישב
 

.תיכוכזו יגלב ליפורפמ תונירטיו - תונולח
 

,הנש 40 לש ןויסינ
 

,הדובע לכ עוציב תלוכיו
 

.תידוחייו ההובג המרב
 


 
    www.afi-hendel.co.il       לדנה יפא
Efi-hendel@bezeqint.net :ליימ 050-5343433 :ןופאלפ ,03-6836687 :סקפ / לט   א"ת ,101 לצרה