:םיאבה םיטרפה תא אלמל דיפקהל אנ רשק תריצי רשפאל ידכב
.ליימ-יא/סקפ/דיינ/ןופלט :םיאבה תודשהמ דחא תוחפלו החפשמ םש ,יטרפ םש:יטרפ םש

:החפשמ םש

:ןופלט

: דיינ ןופלט

:סקפ

:ינורטקלא ראוד
  :תבותכ

:תיב רפסמו בוחר

:ראוד את

:ריע

:דוקימ

לע םיטרפב ןיינועמ
   
    

 

www.afi-hendel.co.il
050-5343433 :ןופאלפ ,03-6836687 :סקפ / לט    א"ת ,101 לצרה
Efi-hendel@bezeqint.net